Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugpjūčio 30 d. 6:24

Finansinių ataskaitų auditas

Spausdinti

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių atskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės atsakaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Audito tikslai – nustatyti, ar:

1) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;

2) metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.

Reglamentavimas ir taikymas

Finansinių ataskaitų auditą reglamentuoja Audito įstatymas. Auditoriai, atlikdami auditą, privalo vadovautis nacionaliniais audito standartais, patvirtintais Auditorių rūmų visuotinio susirinkimo, arba tarptautiniais audito standartais. Atliekant iki 2009 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, auditoriai privalo vadovautis Auditorių rūmų parengtais ir patvirtintais nacionaliniais audito standartais arba tarptautiniais audito standartais, taip pat galioja Auditorių rūmų patvirtintas Auditorių profesinės etikos kodeksas. Atliekant 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, auditoriai privalės vadovautis tarptautiniais audito standartais ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.  Pagal  Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, auditas privalomas:     

 • valstybės ir savivaldybės įmonėms;
 • viešojo intereso įmonėms;
 • akcinėms bendrovėms;
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:  
  1. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
  2. balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
  3. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50;
 • Konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas.

Įsigaliojus naujai Audito įstatymo redakcijai Audito ir apskaitos tarnyba nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. vykdo funkciją - viešąją auditorių ir audito įmonių priežiūrą.


Atnaujinimo data: 2015-07-21 10:57

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28849543

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt