Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 4 d. 17:19

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Spausdinti

Įgyvendinant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą buvo parengti 28 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS). VSAFAS nuostatos tikslinamos pastebėjus trūkumus pateiktose finansinėse ataskaitose, taip pat atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų teikiamus klausimus,  kad visi viešojo sektoriaus subjektai vienodai suprastų ir vienodai taikytų VSAFAS bei galėtų viešojo sektoriaus apskaitos bei ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje susiderinti tarpusavio operacijas, kas suteiktų galimybę pagerinti viešojo sektoriaus subjektų tiek finansinių ataskaitų rinkinių, tiek konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kokybę.

Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2014 m. finansinėms ataskaitoms parengti)*

Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2015 m. finansinėms ataskaitoms parengti)

Pavadinimas

Dokumentai

Aktuali redakcijaPaskutinių VSAFAS pakeitimų lyginamieji variantai

VSAFAS ir kituose teisės aktuose vartojamų sąvokų žodynėlis**
Sąvokų žodynėlis 


1-asis VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-047 redakcija)
1_VSAFAS
1 VSAFAS 

2-asis VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“ (finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-045 redakcija)

2_VSAFAS
2 VSAFAS
Priedai


3-asis VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“ (finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-046 redakcija)


3_VSAFAS

3 VSAFAS
Priedai4-asis VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-047 redakcija)

4_VSAFAS
 

 4 VSAFAS LV


5-asis VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“ (finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-048 redakcija)

5_VSAFAS
 
5 VSAFAS LV
Priedai

6-asis VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ (finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-049 redakcija)

6_VSAFAS
 

6 VSAFAS LV
Priedai


7-asis VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1K-440 redakcija)
7_VSAFAS
7 VSAFAS
1-5 Priedai
6-10 Priedai 


8-asis VSAFAS – „Atsargos“ (finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-031 redakcija)

8_VSAFAS
 

8 VSAFAS LV


9-asis VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1K-441 redakcija)

9_VSAFAS
 
9 VSAFAS LV

10-asis VSAFAS - „Kitos pajamos“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1K-442 redakcija)

10 VSAFAS
 
10 VSAFAS
1 Priedas
2-3 Priedai

11-asis VSAFAS – „Sąnaudos“ (finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-490 redakcija)

11_VSAFAS
  

12-asis VSAFAS - „Ilgalaikis materialusis turtas“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-034 redakcija)
12 VSAFAS
 

12 VSAFAS LV


13-asis VSAFAS - „Nematerialusis turtas“ (finansų ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1K-334 redakcija)

13 VSAFAS

13 VSAFAS LV
Priedai

14-asis VSAFAS - „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-454 redakcija)

14 VSAFAS14 VSAFAS
1 Priedas
2-3 Priedai


15-asis VSAFAS - „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-037 redakcija)

15 VSAFAS15 VSAFAS

16-asis VSAFAS - „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ (finansų ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1K-333 redakcija)

16 VSAFAS  
16 VSAFAS LV
Priedai

17-asis VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1K-443 redakcija)

17 VSAFAS 17 VSAFAS LV
1-3 priedai
4-13 priedai

18-asis VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (finansų ministro 2010 m. liepos 20 d įsakymo Nr. 1K-225 redakcija)

18_VSAFAS
 

19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (patvirtintas 2008 m. gegužės 14 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-176)
19 VSAFAS
 
19 VSAFAS LV
Priedai


20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ (finansų ministro 2014 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1K-327 redakcija)

20 VSAFAS


20 VSAFAS LV
Priedai

21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ (finansų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-243 redakcija)

21_VSAFAS
 
21 VSAFAS LV
Priedas

22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ (patvirtintas 2008 m. liepos 4 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-229)

22_VSAFAS
 


23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ (finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-048 redakcija)
23 VSAFAS 

23 VSAFAS LV


24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (finansų ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1K-334)
24 VSAFAS 

25-asis VSAFAS „Segmentai“ (finansų ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-179 redakcija)

25 VSAFAS  

26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ (finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-319 redakcija)

26 VSAFAS   
26 VSAFAS LV
Priedai

27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-435 redakcija)

27 VSAFAS  


28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“ (finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymo 1K-033 redakcija)

28 VSAFAS 

* Pateiktos visos VSAFAS formos viename dokumente. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniui parengti parenkamos formos, atsižvelgiant į VSAFAS reikalavimus.
** Šis sąvokų žodynėlis atnaujintas 2013 m. liepos mėn., t. y. žodynėlio sąvokos atitinka tuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas.


Atnaujinimo data: 2015-06-30 15:40

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28905413

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt