Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 3 d. 13:42
 
 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2004 gruodžio 29 d. Nr. 1K-413

Spausdinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ VYKDYMO, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO


2004 m. gruodžio 29 d. Nr. 1K-413
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), 58 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles.
1.2. Biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, gaunančių asignavimus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, finansinės atskaitomybės formas:
1.2.1. forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė „Išlaidų sąmatų vykdymo 20__ m.                  d. balansas“;
1.2.2. forma Nr. 2 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė „ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.2.3. forma Nr. 3 – metinė „Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 20__ m. apyskaita“;
1.2.4. forma Nr. 4 – metinė „ Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 20__ m. apyskaita“;
1.2.5. forma Nr. 5 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė „Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.2.6. forma Nr. 6 – metinė, ketvirtinė „Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.2.7. forma Nr. 7 – metinė „Finansinio turto 20___ m. apyskaita“;
1.2.8. forma Nr. 8 – metinė „Ilgalaikio materialiojo turto nuomos pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“.
1.3. Savivaldybių biudžetų įvykdymo finansinės atskaitomybės formas:
1.3.1. forma Nr. 1-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės biudžeto įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.3.2. forma Nr. 2-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.3.3. forma Nr. 3-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.3.4. forma Nr. 4-sav. – metinė, ketvirtinė „Ilgalaikių paskolų panaudojimo 20__ m.                  d. ataskaita“.
1.4. Biudžetinių įstaigų ir savivaldybių planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų formas:
1.4.1. forma Nr. B-1 – metinė, ketvirtinė „Valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų etatų ir struktūros plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.2. forma Nr. B-2 – metinė, ketvirtinė „Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo lavinimo, internatinių ir vaikų globos bei kitų švietimo įstaigų darbuotojų etatų ir vaikų bei moksleivių kontingento plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.3. forma Nr. B-3 – metinė, ketvirtinė „Profesinių, aukštesniųjų, aukštųjų mokyklų darbuotojų etatų ir moksleivių bei studentų kontingento plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.4. forma Nr. B-4 – metinė, ketvirtinė „Vidaus reikalų sistemos biudžetinių įstaigų, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų kontingento plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.5. forma Nr. B-5 – metinė, ketvirtinė „Sveikatos priežiūros, socialinės globos bei rūpybos įstaigų ir darbuotojų etatų plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.6. forma Nr. B-6 – metinė, ketvirtinė „Krašto apsaugos įstaigų etatų, struktūros ir karių kontingento plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.7. forma Nr. B-7 – metinė, ketvirtinė „Vidaus reikalų sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, Generalinės prokuratūros, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų, teisėjų ir karių valstybinių pensijų plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.8. forma Nr. B-8 – metinė, ketvirtinė „Valstybinių pensijų, pašalpų bei kitų išmokų plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.9. forma Nr. B-9 – metinė, ketvirtinė „Kitų įstaigų ir priemonių etatų ir struktūros plano įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.10. forma Nr. B-10 – metinė, ketvirtinė „Personalinių pensijų, išmokų ir pašalpų plano įvykdymo 20 _ m.                  d. ataskaita“;
1.4.11. forma Nr. B-11 – metinė, ketvirtinė „Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus 20__ m.                  d. ataskaita;
1.4.12. forma Nr. B-12 – metinė „Programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.13. forma Nr. B-13 – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės biudžeto išlaidų moksleivio krepšeliui finansuoti įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.14. forma Nr. B-14 – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 20__ m.                  d. ataskaita“;
1.4.15. forma Nr. B-15 – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo 20__ m.                  d. ataskaita“.
          2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1K – 126 „Dėl biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės ir savivaldybių biudžetų įvykdymo atskaitomybės formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 62-2227).

Finansų ministras                                                                                               Algirdas Butkevičius


                                              PATVIRTINTA
                                              Lietuvos Respublikos finansų ministro
                                              2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ VYKDYMO, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO
TAISYKLĖS


1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, gaunančių asignavimus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, bei savivaldybių biudžetų įvykdymo finansinės atskaitomybės (toliau vadinama – finansinė atskaitomybė), taip pat biudžetinių įstaigų ir savivaldybių planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų (toliau vadinama – planų ir sąmatų ataskaitos) teikimo tvarką ir terminus.
      2. Finansų ministerijai šiuo įsakymu patvirtintą atskaitomybę Finansų ministerijos atskiruose raštuose nurodytais terminais teikia:  
     
2.1. valstybės biudžeto asignavimų valdytojai: metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę – kitais metais po ataskaitinių metų nuo sausio 14 d. iki vasario 4 d.; ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 d. iki 23 d.; mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2) – po ataskaitinio periodo iki kito mėnesio 10 dienos;
      2.2. valstybės biudžeto asignavimus gaunančios viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, įmonės ir kitos nebiudžetinės įstaigos metų, ketvirčio ir mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2) – po ataskaitinio periodo iki kito mėnesio 10 dienos;
      2.3. savivaldybės: metų biudžeto įvykdymo ataskaitą – kitais metais po ataskaitinių metų nuo vasario 1 d. iki 15 d.; ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitą – po ataskaitinio ketvirčio iki kito mėnesio 20 dienos; Pažymą dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę trukmę (Formos Nr. 3-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ataskaita“ – priedas Nr. 1) ir Pažymą dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal pradinę trukmę (Formos Nr. 3-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ataskaita“ – priedas Nr. 2) už ataskaitinius metus – iki kitų metų vasario 1 d.
      3. Asignavimų valdytojai bei savivaldybės, atsižvelgdami į 2 punkte nurodytus terminus savo pavaldžioms įstaigoms, gaunančioms biudžeto asignavimus, nurodo atskirus atskaitomybės pateikimo terminus.
4. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms informaciją teikia:
4.1. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas – dėl įstaigų finansinės atskaitomybės, nurodytos šio įsakymo 1.2 punkte, ir savivaldybių biudžetų įvykdymo finansinės atskaitomybės, nurodytos šio įsakymo 1.3 punkte, sudarymo;
4.2. Finansų ministerijos Biudžeto departamentas – dėl planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų, nurodytų šio įsakymo 1.4 punkte, sudarymo.
      5. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš valstybės biudžeto, ir savivaldybės finansinę atskaitomybę, nurodytą šio įsakymo 1.2 ir 1.3 punktuose, pateikia Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui šių taisyklių 2 punkte nurodytais terminais. Planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitas, nurodytas šio įsakymo 1.4 punkte, bei savivaldybių suvestinę Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo ataskaitą (Forma Nr. 6) pateikia Finansų ministerijos Biudžeto departamentui atskiruose Finansų ministerijos raštuose nurodytais terminais.
      6. Finansinė atskaitomybė ir patvirtinta pažyma arba banko išrašas apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose, teikiama Finansų ministerijai valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, turi būti pasirašyta vyriausiųjų buhalterių (buhalterių), kurie prireikus  turi pateikti atitinkamus paaiškinimus.
      7.  Atskaitomybė sudaroma tūkstančiais litų su vienu ženklu po kablelio.
      8. Apskaičiuotas kreditorinis įsiskolinimas (Forma Nr. 6) perskaičiuojamas vadovaujantis Kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1K-367 (Žin.,2004, Nr. 168-6198).
9. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai prie metų ir ketvirčio finansinės atskaitomybės bei planų ir sąmatų įvykdymo ataskaitų privalo pateikti Finansų ministerijos departamentams, nurodytiems šių taisyklių 5 punkte, atskirus aiškinamuosius raštus, kuriuose turi būti:
9.1. apibendrinti pagrindiniai sąmatos įvykdymo rodikliai;
9.2. nurodytos balanso sąskaitų likučių metų pradžioje pasikeitimo priežastys ir pasikeitimo dydis pagal kiekvieną balanso ar apyskaitos eilutę;
9.3. nurodytos etatų ir kontingento rodiklių pasikeitimo, palyginti su planu, priežastys;
9.4. nurodomos priežastys, jeigu asignavimai panaudoti ne pagal tikslinę paskirtį;
9.5. nurodomos priežastys, jeigu nėra ryšio tarp atskirų išlaidų sąmatos vykdymo balanso eilučių, tarp išlaidų sąmatos vykdymo balanso ir prie jo pridedamų formų atitinkamų eilučių bei skilčių;
9.6. paaiškintos debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, palyginti su metų pradžia, padidėjimo priežastys ir numatyti įsiskolinimo mažinimo terminai, taip pat esant kreditoriniam įsiskolinimui, ilgesniam kaip 10 ir 45 dienoms, – šio įsiskolinimo susidarymo priežastys ir numatyti jo padengimo terminai.


Atnaujinimo data: 2007-10-22 15:54

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28893618

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt