English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2014 m. rugsėjo 2 d. 9:28

Biudžeto planavimas ir tvirtinimas

Spausdinti

Biudžeto sudarymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Vyriausybės patvirtintos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, Strateginio planavimo metodika ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai.

Šalies Konstitucija ir Biudžeto sandaros įstatymas apibrėžia, kad valstybės biudžeto projektas yra rengiamas trejiems biudžetiniams metams, o tvirtinamas - vieneriems biudžetiniams metams. Be to, Lietuvos Respublikos Seimas tvirtina trejų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamus rodiklius.

Valstybės biudžeto projektas rengiamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir strateginiais tikslais (prioritetais), valstybės ilgalaikės raidos strategija, strateginio planavimo principais, Biudžeto sandaros įstatymu, Fiskalinės drausmės įstatymu, kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, šalies ūkio plėtros makroekonominėmis prognozėmis, Europos Sąjungos paramos strateginiais dokumentais, ministerijų ir Vyriausybės įstaigų strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės patvirtintais preliminariais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindiniais rodikliais, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis programomis, programų sąmatų projektais.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų planavimo, rengimo, tvirtinimo procedūros reglamentuotos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse ir Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtintoje Strateginio planavimo metodikoje.

Kiekvienų metų pradžioje Vyriausybė nutarimu patvirtina ateinančių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimo planą, t.y. kalendorių.

Kalendorius apima tris esmines biudžeto projekto rengimo darbų grupes:

  1. Ekonominės raidos scenarijaus parengimą ir tikslinimą;
  2. Strateginių Vyriausybės prioritetų sudarant biudžetą trejiems metams tikslinimą ir institucijų strateginių veiklos planų rengimą;
  3. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimą.

Biudžeto planavimo procesas prasideda, Vyriausybės prioritetų nustatymu, t. y. prireikus iš naujo svarstomi Vyriausybės prioritetai ir jie tikslinami.

Nustatytais terminais valstybės institucijos ir įstaigos teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia makroekonominėms ir fiskalinėms prognozėms atlikti. Jų pagrindu formuojamas ekonominės raidos scenarijus.

Taip pat Vyriausybė tvirtina trejų metų laikotarpio preliminarius valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius, preliminarius duomenis apie Europos Sąjungos finansinės paramos dydį.

Remiantis ekonominės raidos scenarijumi, nustatomi maksimalūs asignavimai kiekvienai institucijai ir jų pagrindu sudaromi institucijų strateginių veiklos planų ir valstybės biudžeto programų sąmatų projektai. Pagal strateginių veiklos planų ir valstybės biudžeto programų sąmatų projektus institucijų planavimo rodikliai apibendrinami ir gautos išvados taikomos rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (toliau – biudžeto įstatymo projektas). Rengiant biudžeto įstatymo projekta, vyksta platus koordinavimo procesas, kuriame dalyvauja Finansų ir kitos ministerijos, valstybės institucijos ir įstaigos, Vyriausybės strateginio planavimo komitetas.

Finansų ministerija parengtą biudžeto įstatymo projektą pateikia Vyriausybei, kuri, jį apsvarsčiusi, pateikia Seimui ne vėliau kaip prieš 75 kalendorines dienas iki biudžetinių metų pabaigos.

Tada biudžeto įstatymo projektas nagrinėjamas Seime. Seimo komitetai ir nariai teikia pasiūlymus dėl biudžeto įstatymo projekto. Vyriausybei priėmus atitinkamus sprendimus dėl šių pasiūlymų, biudžeto įstatymo projektas vėl svarstomas ir tvirtinamas Seime, kuris turi patvirtinti biudžeto įstatymą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki biudžetinių metų pradžios.


Atnaujinimo data: 2014-07-30 09:20

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2013 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 25236873

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt