Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 3 d. 22:01

Viešosios konsultacijos

Spausdinti

Finansų ministerija, siekdama sužinoti visuomenės nuomonę dėl registravimosi PVM mokėtojais ribos padidinimo, parengė ir paskelbė konsultavimosi su visuomene dokumentą apie šios ribos padidinimo galimybes.

Asmenis, vykdančius ekonominę veiklą bei asocijuotas struktūras maloniai kviečiame iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. pateikti savo nuomonę dėl registravimosi PVM mokėtojais ribos padidinimo iki 150 tūkst. litų elektroninio pašto adresu konsultavimasis@finmin.lt

Dėl registravimosi pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais

I. Esama padėtis

II. Europos Sąjungos
teisės normosIII. Kitų valstybių narių praktika

 

IV. Svarstomas siūlymas

V. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės

VI. Priemonės siūlomam
sprendimui pasiekti


 
VII. Tolesni veiksmai

 

I. Esama padėtis
Apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) (toliau – PVM įstatymas).

Pagal PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalį prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (toliau – valstybės biudžetas) tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, išskyrus atvejus, kai šalies teritorijoje tiekiamos tik tokios prekės ir (arba) teikiamos tik tokios paslaugos, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą PVM tenka pirkėjui.

Tačiau PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas skaičiuoti PVM ir mokėti jį į valstybės biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 100 000 litų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis sudarė nurodytą 100 000 litų sumą, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 100 000 litų sumą, neatsižvelgiama į:

1) atlygį už prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas;

2) atlygį už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;

3) gautus avansus;

4) atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.
Į turinį

II. Europos Sąjungos teisės normos
Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis apmokestinimo PVM tvarką Europos Sąjungoje (toliau – ES) yra 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL 2006 L 347, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/23/ES (OL 2010 L 72, p. 1) (toliau – Tarybos direktyva 2006/112/EB).

Tarybos direktyvos 2006/112/EB 285 straipsnis suteikia valstybėms narėms galimybę atleisti nuo PVM apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 5 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta. Tačiau valstybėms narėms, kurios 1977 m. gegužės 17 d. atleido nuo PVM apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta buvo ne mažesnė kaip 5000 Europos apskaitos vienetų, gali šią viršutinę ribą padidinti, kad būtų išlaikytas realus apmokestinimo lygis. Valstybėms narėms, kurios įstojo į ES po 1978 m. sausio 1 d., įskaitant Lietuvos Respubliką, galimybė taikyti aukštesnę registravimosi PVM mokėtojais ribą buvo suteikta Stojimo į ES sutartyse (Lietuvos Respublikai – 29 000 EUR), vėliau šios nuostatos perkeltos į Tarybos direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnį.

Šiuo metu Lietuvos Respublikai pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnį suteikta galimybė nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta ne didesnė kaip 29 000 EUR (t.y. - apie 100 131 litas). 
Į turinį

III. Kitų valstybių narių praktika
1 lentelė. Valstybėse narėse taikoma registravimo PVM mokėtojais riba (EUR) 

Valstybė narė

Registravimosi riba, nustatyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB

Taikoma registravimosi riba

Nyderlandai

 

-

Ispanija

10 000

-

Švedija

10 000

-

Belgija

 

5 580

Graikija

10 000

5 000
10 000

Danija

 

6 705

Suomija

10 000

8 500

Portugalija

10 000

9 976
12 470

Liuksemburgas

 

10 000

Latvija

17 200

14 347

Kipras

15 600

15 600

Estija

16 000

15 978

Vokietija

 

17 500

Vengrija

35 000

19 700

Slovėnija

25 000

25 000

Lenkija

30 000*

25 000

Bulgarija

25 600

25 565

Prancūzija

 

27 000
76 300

Lietuva

29 000

28 962

Italija

 

30 000

Austrija

35 000

30 000

Rumunija

35 000

32 702

Slovakija

35 000

35 000

Airija

 

35 000
70 000

Čekija

35 000

38 088

Malta

14 600
24 300

37 000

14 000
24 000

35 000

Jungtinė Karalystė

 

77 195

Nuoroda į informacijos šaltinį.

* iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Į turinį

IV. Svarstomas siūlymas
100 000 litų dydžio registravimo PVM mokėtojais riba Lietuvos Respublikoje galioja nuo 1998 m. liepos 1 dienos. Siekiant mokesčio administravimo supaprastinimo ir administravimo efektyvumo didinimo (administravimo išteklius sukoncentruojant į asmenis, sumokančius į valstybės biudžetą dideles mokesčio sumas), svarstytina galimybė didinti registravimosi PVM mokėtojais ribą.

Atsižvelgiant į tai ir įvertinus tai, kad nuo 1998 m. liepos iki 2010 m. gegužės Lietuvos Respublikoje infliacija sudarė 35,7 procento, svarstytinas registravimosi PVM mokėtojais ribos padidinimas nuo 100 000 iki 150 000 litų.

Didesnės registravimosi PVM mokėtojais ribos nei indeksuotos infliacijos dydžiu nustatymas, mūsų nuomone, nebūtų ekonomiškai pagrįstas - išanalizavus Lietuvos mokesčių administratoriui 2008-2010 m. I ketv. visų pateiktų prašymų registruoti į PVM mokėtojų registrą duomenis, akivaizdu, kad iš visų Lietuvoje PVM mokėtojais įregistruotų asmenų apie 80 proc. sudaro savanoriškai įregistruoti asmenys. Todėl dar didesnės nei 150 000 litų (t.y. indeksuotos infliacijos dydžiu) registravimosi PVM mokėtojais ribos nustatymas praktiškai neturėtų teigiamos įtakos verslui, nes, kaip minėta, net esant dabartinei 100 000 litų registravimosi ribai asmenys, kurių apyvarta nesiekia 100 000 litų, vis dėl to patys savanoriškai pasirenka registruotis PVM mokėtojais ir tokiu būdu pasinaudoti PVM atskaitos už įsigyjamas (importuojamas) prekes (paslaugas) galimybėmis.

Kartu pažymėtina, kad jau šiuo metu Lietuvos Respublikai suteikta teisė taikyti vieną didžiausių registravimo PVM mokėtojais ribų, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis. Daugelyje valstybių narių, kurių ekonomikos, įmonių ir jų apyvartų dydis gerokai didesnis negu Lietuvos Respublikos, šiuo metu taikoma mažesnė arba beveik tokia pati registravimosi PVM mokėtojais riba.
Į turinį

V. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės
Padidinus registravimosi PVM mokėtojais ribą nuo 100 000 iki 150 000 litų, tikėtina, kad valstybės biudžetas netektų dalies pajamų. Išanalizavus PVM deklaracijų duomenis, matyti, kad PVM mokėtojų, kurių apyvartos sudaro nuo 100 000 iki 150 000 litų, yra apie 6 000 ir jų apskaičiuotas mokėtinas PVM buvo apie 33 mln. litų, kas sudarė 0,5 proc. viso apskaičiuoto į valstybės biudžetą mokėtino PVM.

Tačiau konkretūs netekimai priklausytų nuo to, kiek asmenų, šiuo metu esančių PVM mokėtojais, išsiregistruotų iš PVM mokėtojų registro. Tikėtina, kad iš PVM mokėtojų išsiregistruotų tie asmenys, kurių vykdomos veiklos pardavimo PVM gerokai viršija pirkimo (importo) PVM, nes tokiu būdu jie turėtų galimybę tiekti prekes (teikti paslaugas) be PVM ir iš dalies sumažinti tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) kainą.

Tačiau, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, didžiausią 2008–2010 m. I ketv. PVM mokėtojais įsiregistravusių asmenų, mokančių PVM į valstybės biudžetą skaičių, sudaro savanoriškai įsiregistravę asmenys (apie 80 proc.), net jei jų deklaruojamos apyvartos yra palyginti mažos. Todėl, tikėtina, kad registravimosi PVM mokėtojais ribos padidinimas neturėtų didelės įtakos pajamų iš PVM surinkimui, tačiau leistų mokesčių administratoriui administravimo išteklius sukoncentruoti į asmenis, mokančius į valstybės biudžetą didesnes PVM sumas, ir didinti mokesčių administravimo efektyvumą.

Be to, toks sprendimas galėtų prisidėti prie smulkaus verslo skatinimo ir plėtros bei šešėlinės ekonomikos mažinimo, nes didelei daliai mažųjų ir vidutinių įmonių mažės administravimo našta.
Į turinį

VI. Priemonės siūlomam sprendimui pasiekti
Pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnį ES Taryba, remdamasi Europos Komisijos (toliau – EK) pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei imtis specialių priemonių, nukrypstant nuo šios direktyvos nuostatų, kad būtų supaprastinta PVM surinkimo procedūra arba užkirstas kelias tam tikrų formų mokesčių vengimui ir sukčiavimui. Tačiau PVM surinkimo procedūros supaprastinimo priemonės negali daryti įtakos, nebent labai nedaug, valstybės narės mokesčių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, bendrai sumai.

Valstybė narė, pageidaujanti imtis nukrypstančių nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB priemonių, turi siųsti prašymą EK ir pateikti jai visą būtiną informaciją. Prireikus papildomos informacijos, EK turi kreiptis į atitinkamą valstybę narę per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Gavusi visą informaciją, EK per 1 mėnesį atitinkamai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir perduoda prašymą jo originalia kalba kitoms valstybėms narėms. Per 3 mėnesius nuo informavimo dienos EK pateikia ES Tarybai atitinkamą pasiūlymą arba, jei ji nepritaria prašomai nukrypti leidžiančiai nuostatai, komunikatą, kuriame išdėsto savo nepritarimo priežastis. Šios procedūros bet kuriuo atveju turi būti užbaigtos per 8 mėnesius nuo dienos, kada EK gauna prašymą.

Pažymėtina, kad tik ES Tarybai priėmus teigiamą sprendimą galės būti rengiamos atitinkamos PVM įstatymo pataisos.
Į turinį

VII. Tolesni veiksmai
Po konsultacijų su visuomene, įvertinus pateiktus pasiūlymus ir nuomones, bus sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į EK dėl galimybės Lietuvos Respublikai nustatyti aukštesnę registravimosi PVM ribą suteikimo.
Į turinį


Atnaujinimo data: 2010-08-02 16:22

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28897154

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt