Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. gegužės 26 d. 8:18

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS)

Spausdinti

Informacijos archyvas

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)
Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-083

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) yra centralizuota konsolidavimo informacinė sistema, skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.  


Naujausia informacija

2015-04-10

Finansų ministerijos 2015 m. balandžio 3 d. raštas Nr. (27.32-01)-6K-1502815 „Dėl konsolidavimo darbų“.

2015-04-01

Vadovaujantis 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ žemiau nurodytais punktais prašome visų viešojo sektoriaus subjektų, pagal 1-ąjį VSAFAS teikiančių metinių finansinių ataskaitų rinkinius už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui, nedelsiant papildomai pateikti prašomą informaciją, t.y. pateikti atspausdintą ir pasirašytą savo paketo kontrolių sąrašą. Pakeisti, papildyti punktai:

„1.3.7. Papildau 321 punktu:

„321. Žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas privalo peržiūrėti paketo kontrolių sąrašą, nustatyti likusių kontrolių susidarymo priežastis. Prieš pateikdamas tvirtintojui patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS, privalo atspausdinti paketo kontrolių sąrašą ir pateikti pasirašyti viešojo sektoriaus subjekto vadovui. Klaidos, kurių kontrolės būsena yra įspėjimas, turėtų būti paaiškintos, nurodant jų susidarymo priežastis.“.

1.3.9. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojas peržiūri viešojo sektoriaus subjekto vadovo pasirašytą kontrolių sąrašą ir pateiktus paaiškinimus, jei yra reikšmingų klaidų, grąžina finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjektui arba registruoja reikiamą konsolidavimo įrašą.“.“.

2015-03-31

Informuojame, kad laikinai vykdant konsolidaciją VSAKIS gali atsirasti trikdžių, t. y. duomenų atsinaujinimo laikas gali būti ilgesnis nei nustatyta. Problemą numatoma išspręsti artimiausiu metu.

2015-03-30

Informuojame, kad jau vykdoma visų konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija VSAKIS. Konsolidacija vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-27

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 28 - 29 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui yra uždaryta.

2015-03-24

Informuojame, kad kovo 24 d., t. y. šiandien, prasideda IV konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas („publikuotas“) iki š. m. balandžio 7 d., o patvirtintas („integruotas“) – iki š. m. balandžio 9 d.

Šiuo metu visi IV konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų paketai yra apsaugoti. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“). Jei rankinis duomenų koregavimas negalimas dėl esminės informacijos trūkumo, KFAR stebėtojas atšaukia konkretaus subjekto pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informacijos apsaugojimą. Atšaukus apsaugojimą finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir eliminavimo informacija yra koreguojami.

Nuo š. m. kovo 24 d., prasidėjus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo darbams, V lygio viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-20

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 21 - 22 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui bus uždaryta.

2015-03-19

Informuojame, kad sistemos veikimas atnaujintas. Prašome visų viešojo sektoriaus subjektų iš naujo atlikti šiuos būtinus veiksmus: 1) išsaugoti paketą; 2) įvykdyti paketo kontroles; 3) ištaisyti blokuojančias kontroles; 4) publikuoti ir integruoti paketą. Paketų apsauga panaikinta tikslingai. Jei viešojo sektoriaus subjektai pakeitimų pagal š. m. kovo 17 d. Finansų ministerijos pranešimą neatliko, naujų kontrolių atsirasti neturėtų.

Dėl š. m. kovo 17 - 18 d. sistemos veikimo sutrikimų viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS taisyti galės iki š. m. kovo 20 d., finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją – iki š. m. kovo 23 d.

2015-03-18

Informuojame, kad dėl būtinų sisteminių veiksmų, susijusių su paskutiniais VSAKIS įvedimo formų pakeitimais, sistema laikinai neveikia. Sistemos darbas bus atnaujintas ne anksčiau nei kovo 19 d. Nustatytas terminas, iki kurio turėjo būti sudaryta galimybė dirbti VSAKIS, bus atitinkamai nukeltas.

2015-03-17

Informuojame, kad dėl interneto ryšio sutrikimo Finansų ministerijoje VSAKIS laikinai neveikia.

2015-03-17

Informuojame, kad VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. paketus. Atsižvelgiant į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo paketų duomenis ir juos patvirtinti (“publikuoti” bei “integruoti”) iki š. m. kovo 20 d. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Atlikti pakeitimai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įvedimo formose (D-P10-2-ZF, D-P13-2-ZF, D-P13-3-ZF, D-P15-2-ZF) ir eliminavimo informacijos įvedimo formose (D-E39-A-ZF, D-E40-H-ZF, D-E56-A-ZF, D-E57-A-ZF, D-E59-B-ZF, D-E57-B-ZF). Detalų pakeitimo aprašymą galite rasti čia (spausti nuorodą).

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

2015-03-16

Atsižvelgiant į tai, kad subjektai padarė nemažai klaidų derindami tarpusavio operacijas, viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS galės taisyti nuo š. m. kovo 17 d. iki š. m. kovo 19 d. Prašome iki tarpusavio operacijų derinimo srities atidarymo paruošti duomenis operacijų koregavimui. Tarpusavio operacijų derinimo informacija nurodytomis dienomis bus centralizuotai perkeliama („eksportuojama“) į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį 11.30-13 val. ir po 20 val.

Nuo š. m. kovo 19 d. tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždarytas ir subjektai, laiku nespėsiantys pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks su tarpusavio operacijomis susijusių blokuojančių kontrolių ELI, TSK), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo duomenų paketų.

Taip pat iki š. m. kovo 20 d. viešojo sektoriaus subjektai galės taisyti finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją, todėl FAR pildytojai iki šios datos turi pataisyti ir visas kitas, nesusijusias su klaidingai derinimui pateikta informacija, klaidas bei pateikti („publikuoti“) ir patvirtinti („integruoti“) duomenų įvedimo paketą. Atkreipiame dėmesį, kad neištaisius blokuojančių klaidų, FAR pildytojai negalės „publikuoti“, o FAR tvirtintojai – „integruoti“ duomenų įvedimo paketų.

Nuo š. m. kovo 20 d. visi duomenų paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, bus centralizuotai užblokuoti („apsaugoti“) nuo koregavimo.

2015-03-13

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 14 - 15 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7:00 - 11:30 ir 13:00 - 20:00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo modulis pasibaigus terminui yra uždarytas.

2015-03-12

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-102 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimai.

2015-03-10

Informuojame, kad š. m. kovo 11 d. bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-06

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 7 - 8 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-04

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateiktus duomenis dar galės taisyti nuo š. m. kovo 5 d. iki š. m. kovo 12 d. Po nurodytos datos tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos išsamumo.

Primename, kad FAR pildytojai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos įvedimo paketus turi pataisyti ir pateikti („publikuoti“) iki š. m. kovo 12 d., o FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) - iki  š. m. kovo 16 d.

Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduojantys subjektai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad jų kontroliuojami subjektai nustatytu laiku pataisytų tarpusavio operacijų informaciją, patikrintų savo teikiamų duomenų paketų korektiškumą bei, esant poreikiui, atliktų reikalingus pateiktos informacijos koregavimus.

2015-02-25

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 28 - kovo 1 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-02-24

Informuojame, kad patikslintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas. Į sąrašą nebuvo įtrauktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žinybinis archyvas (JAR kodas - 191756065). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kai kurie reorganizuoti ar likviduoti subjektai duomenis teikia metiniame laikotarpyje (2014.12):

 • Elektrėnų vaikų dienos centras (JAR kodas - 181394931);
 • Lietuvos geologijos muziejus (JAR kodas - 188207163);
 • Lietuvos žemės ūkio biblioteka (JAR kodas - 190820223).

2015-02-23

Informuojame, kad Tarpusavio operacijų derinimo modulio veikimas atnaujintas. Visos VSS suderintos tarpusavio operacijos VSAKIS turėtų būti matomos, išskyrus duomenis, kurie buvo keisti šiandien nuo 7 iki 10 val. ryto. Šie duomenys dėl techninių kliūčių nebuvo išsaugoti. Prašytume patikrinti suvestus duomenis ir, esant poreikiui, juos pakoreguoti.

2015-02-23

Informuojame, kad laikinai dėl techninių kliūčių neveikia Tarpusavio operacijų derinimo modulis. Visa informacija, susijusi su tarpusavio operacijų derinimu, bus pateikta atskiru pranešimu.

2015-02-18

Informuojame, kad rengiantis finansinių ataskaitų pateikimui už 2014 m., VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. tarpinio periodo paketų duomenis. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo duomenų informaciją ir iki 2015 m. vasario 20 d. integruoti duomenų paketus. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Pakeitimai:

 • Tarpusavio operacijų derinimo grupė E07 išskaidyta į E07-1 ir E07-2 ir sukurta nauja konsolidavimo taisyklė ELIM-070 “ Vertybinių popierių, laikomų parduoti, pardavimas ir įsigijimas“.
 • Duomenų įvedimo formų D-P27-1-ZF, D-P27-2-ZF, D-P27-3-ZF eilutėse V.1 ir V.2 4 st. panaikintas praėjusio laikotarpio duomenų vedimas, panaikintos FAR-126, FAR-127, FAR-128 kontrolės, sąskaitoms FA1212151 ir FA1212152 nuimti D22,D23, D24 srautai.
 • Pagal 26 VSAFAS 4 priedą sukurtos naujos įvedimo formos: D-P10-3-IF ir D-P10-B-PL, sukurtos naujos kontrolės FAR-161 ir FAR-162, sukurtos naujos sąskaitos FA137, FA1371, FA13711, FA13712, FA1372, įterpti nauji srautai F68,F69, F71,F72 bei sukurta nauja analizė – PGS.
 • Kontrolė ETO-025 papildyta gautų išankstinių apmokėjimų sąskaitomis FF102011221,FF102011222, FF102011223 ir formomis D-E11-A-ZF, D-E11-H-ZF, D-E11-F-ZF.
 • Sukurta nauja atsargų pardavimo kontrolė ETO-035, todėl VSS, užpildęs eliminavimo formą D-E06-I-ZF "Atsargų pardavimo eliminavimo informacija", turi užpildyti ir formą D-E06-L-ZF "Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija".
 • Pakeista kontrolės ELI-492 sąlyga: „Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil. 7 st. nurodytoms sumoms.“
 • Panaikintos sąskaitos TS1005, TS10051, TS10052, TS1004, TS10041, TS10042, TS10043, TS1006, TS10061 ir TS10062, TS10121, TS10122 ir kontrolės TSK-418, TSK-419, TSK-420, TSK-421, TSK-422, TSK-423, TSK-424, TSK-425.
 • Ištaisytas sumavimas F-P13-1-KK ataskaitoje 5 st. 2 ir 3 eilutėse ir 10 st. 2 ir 3 eil.
 • Ataskaitinio laikotarpio D-P22-A-ZF formoje duomenys į 4, 6 ir 8 stulpelius bus automatiškai perkeliami iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų.
 • Ištaisytas parduoto IMT kitam VSS pelno arba nuostolio apskaičiuotas eliminavimas formoje                 D-E06-K-ZF. Buvo atlikti pakeitimai, pakeičiant formulę. Apskaičiuojant sąskaitos FF100401 srautą X02, bus imamos FF100402, FF100403, FF100404 sąskaitų reikšmės.
 • F-P02-1-KK ir F-P02-2-KK ataskaitose ištaisytas nekorektiškas sumavimas - 1.13 "Kitų paslaugų" eilutėje.

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje (2014.01) viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2014 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose Finansų ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/techinfo.

2015-02-17

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. vasario 13 d. raštu dėl VSS padarytų klaidų, teikiant duomenis 2013 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-02-11

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (MVAL3) derinančiųjų kontaktai VSAKIS tarpusavio operacijų grupėje E19 „Pinigų srautai“. Prašome kreiptis dėl E19 grupės reikalingos informacijos į nurodytus asmenis.

2015-01-30

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta LR finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-044 patvirtinta 2014 m. konsolidavimo schema.

2015-01-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ patvirtintu 2014 metų konsolidavimo kalendoriumi, š. m. sausio 19 d. prasidėjo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimas VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje.

VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateikta informacija perkeliama centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

Atkreipiame dėmesį, kad atvejais, kai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje panaikintos tarpusavio operacijų grupės po duomenų perkėlimo VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje nepasinaikina, apie tai reikia informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt, nurodant VSS juridinių asmenų registro kodą.

2015-01-16

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. sausio 16 d. raštu dėl informacijos pateikimo 2014 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-01-02

Paskelbtas finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-504 „Dėl 2014 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2014-12-02

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas 2014 m. konsolidavimo schemos projektas, kuriame nurodyti VSS, teikiantys informaciją 2014 m. KFAR parengti. Vadovaudamasi konsoliduojančių VSS pateikta informacija, Finansų ministerija taip pat parengė VSS sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie VSS, su kuriais informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį (2014 m.) vykusias tarpusavio operacijas turi suderinti ir pateikti į VSAKIS visi VSS, ir VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į 2013 m. KFAR, ir su kuriais privaloma suderinti pradinių likučių informaciją, sąrašą. Radus netikslumų, prašome iki 2014 m. gruodžio 23 d. apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt.

2014-11-07

Lietuvos Respublikos finansų ministerija informuoja, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2014 m. lapkričio 10–21 d. per VMI prie FM elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) pateiks 2014-09-30 dienos Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktus su viešojo sektoriaus subjektais. Mokestinių prievolių likučių derinimą su viešojo sektoriaus subjektais planuojama atlikti per Mano VMI 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn.

Primename, kad Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktai pateikiami, remiantis VMI prie FM turimais duomenimis: mokesčių mokėtojų pateiktomis deklaracijomis ir sumokėtomis įmokomis. Tuo atveju, kai pateiktos neteisingos deklaracijos arba jos nepateiktos, prašome pateikti pirmines arba patikslintas deklaracijas. Deklaracijos gali būti teikiamos už laikotarpius nuo 2009 m.

Apie nustatytus ankstesnių laikotarpių neatitikimus prašome informuoti VMI prie FM raštu per Mano VMI ir nurodyti nesutapimo priežastį ir sumą.

Visais iškilusiais klausimais dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį VMI prie FM specialistą arba Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Mokestinių prievolių likučių derinimas vykdomas vadovaujantis:

- Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 3, 4 ir 60 punktais;

- Mokestinių prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VA-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu.

2014-11-04

Informuojame, kad nuo š. m. lapkričio 4 d. iki š. m. gruodžio 9 d. dėl atliekamų VSAKIS atnaujinimo darbų Tarpusavio operacijų derinimo modulis bus neprieinamas (visa sistema neveiks nuo š. m. lapkričio 14 d. iki š. m. gruodžio 9 d.).

2014-11-03

Primename, kad VSS, atsakingi už savivaldybių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ 2.1.3.1–2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2014 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos.  Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu vsakis.metodika@finmin.lt MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją, galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerijos 2014 m. spalio 28 d. rašte Nr. (27.32-01)-6K-1408436 vietoje nurodytų 2013 m. turėtų būti įrašyta 2014 m.

2014-10-23

Paskelbtas 2013 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2014-10-10

Informuojame, kad nuo š. m. spalio 23 d. iki š. m. spalio 31 d., bei nuo š. m. lapkričio 14 d. iki š. m. gruodžio 9 d. dėl atliekamų VSAKIS atnaujinimo darbų sistema naudotojams bus neprieinama.

2014-09-30

Informuojame, kad atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas. 

2014-09-15

Informuojame, kad atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas.

2014-08-25

Paskelbtas 2013 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

2014-08-13

Informuojame, kad atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas.

2014-05-28

Primename, kad KFAR tvirtintojai turi patvirtinti (integruoti), o KFAR stebėtojai – apsaugoti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, priskirtus prie II konsolidavimo lygio iki š. m. gegužės 29 d. Nuo gegužės 30 d. 11.30 val. Finansų ministerija centralizuotai apsaugos visus neapsaugotus duomenų įvedimo paketus, nepriklausomai nuo jų būsenos, todėl viešojo sektoriaus subjektai nebeturės teisės redaguoti duomenų įvedimo paketų.

2014-05-23

Informuojame, kad KFAR tvirtintojai turi patvirtinti (integruoti), o KFAR stebėtojai –  apsaugoti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, priskirtus prie II konsolidavimo lygio iki š. m. gegužės 29 d. Vėliau Finansų ministerija centralizuotai apsaugos visus neapsaugotus duomenų įvedimo paketus, nepriklausomai nuo jų būsenos. Nuo minėtos datos viešojo sektoriaus subjektai nebeturės teisės redaguoti duomenų įvedimo paketų.

Atkreipiame dėmesį, kad jei ne visi subjektų grupės FAR yra patvirtinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 2.10 punktu viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už KFAR parengimą, rengdamas atitinkamo konsolidavimo lygio KFAR, turi teisę, suderinęs su Finansų ministerija, neįtraukti į šiuos rinkinius viešojo sektoriaus subjekto pateiktos informacijos KFAR parengti, kuri neatitinka pagal minėtojo nutarimo 2.8 punktą finansų ministro nustatytos informacijos turinio.

2014-05-19

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, kad dalis subjektų iki 2014 m. gegužės 15 d. nespėjo pateikti pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartų duomenų už balandžio mėn. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“, pratęsiamas duomenų pateikimo terminas už balandžio mėn.iki gegužės 23 d.

Taip pat nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki gegužės 23 d. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ pratęsiamas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių (finansinės būklės, veiklos rezultatų ir finansavimo sumų) duomenų pateikimo terminas už š. m. I ketvirtį. Primename, kad iki nurodytos datos duomenų pateikimo formas privalo užpildyti ir pateikti: valstybės išteklių fondai (Garantinis fondas, Privatizavimo fondas, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, Rezervinis (stabilizavimo) fondas), socialinės apsaugos fondai (Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas), centrinės valdžios viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, ir vietos valdžios viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai.

Iškilus klausimams, prašome rašyti el. pašto adresu ESTD85.metodika@finmin.lt. arba skambinti tel. (8 5) 2390 198, kreiptis į vyr. specialistę L. Raibienę.

2014-05-15

Informuojame, kad 2014 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis – 2014.01. 2014 metais šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti turi būti pateikiama į VSAKIS tarpiniame laikotarpyje remiantis ta pačia tvarka kaip ir teikiant informaciją metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti (duomenų pateikimo bei derinimo procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintame Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše bei VSAKIS naudotojo instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“):

● VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateikiama ir suderinama tarpusavio operacijų informacija;

● po tarpusavio operacijų informacijos perkėlimo į VSAKIS konsolidavimo sritį, kuris vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną (po 20.00 val.), perkelta tarpusavio operacijų informacija turi būti detalizuota;

● VSAKIS konsolidavimo srityje pateikiami VSS finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir informacija apie nederinamas eliminavimo operacijas;

● pabaigus teikti finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenis į VSAKIS, jie turi būti patvirtinti (VSS finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos paketas VSAKIS turi būti „publikuotas“ ir „integruotas“).

2014 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenis į VSAKIS teikia šių subjektų atsakingi asmenys Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka per 60 kalendorinių dienų nuo VSS reorganizavimo, likvidavimo arba VSS teisinio statuso praradimo, tačiau ne vėliau kaip iki metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbo pradžios, nustatytos einamųjų metų konsolidavimo kalendoriuje.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2014 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2014.01 tarpiniame periode, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2014.12 metiniame periode prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų ir eliminavimo duomenų pateikimui. VSS, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas su reorganizavimo, likvidavimo bei VSS teisinio statuso praradimo datomis (nuo kada VSS nepatenka į VSS sąrašą), sudarytas atsižvelgiant į VSS pateiktą informaciją, skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema. Finansų ministerijos interneto svetainėje taip pat bus skelbiama naujausia informacija apie minėto sąrašo pasikeitimus. Atnaujinus sąrašą, prašytume VSS patikrinti, ar neatsirado naujų reorganizuotų, likviduotų ar VSS teisinį statusą praradusių subjektų, su kuriais turi būti suderintos ir detalizuotos tarpusavio operacijos.

Prašome neatsakyti į šį elektroninį pranešimą. Kilus klausimams prašome kreiptis Finansų ministerijos interneto svetainėje http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/kontaktai nurodytais kontaktais.

2014-05-06

Informuojame, kad nuo 2014 m. gegužės 6 d. iki gegužės 15 d. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ atidaromas pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartų duomenų pateikimo periodas už š. m. balandžio mėn. Iki nurodytos datos duomenų pateikimo formas privalo užpildyti ir pateikti centrinės valdžios sektoriaus subjektai ir išteklių bei socialinės apsaugos fondai. Taip pat primename, kad nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki gegužės 15 d. galima koreguoti duomenis už š. m. sausio, vasario ir kovo mėn.

Iškilus klausimams, prašome rašyti el. pašto adresu ESTD85.metodika@finmin.lt arba skambinti tel. (8 5) 2390 198, kreiptis į vyr. specialistę L. Raibienę.

2014-04-28

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 2013 m. gruodžio 27 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-409  patvirtintu 2013 metų konsolidavimo kalendoriumi, iki š. m. balandžio 30 d. III konsolidavimo lygio KFAR tvirtintojai privalo patvirtinti savo grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, o II lygio KFAR stebėtojai - juos apsaugoti. Primename, kad KFAR gali būti patvirtinti ("integuoti") tik tuo atveju, jei visi subjektų grupės FAR ir IV konsolidavimo lygio KFAR yra patvirtinti ("integruoti"). Taip pat prašome III konsolidavimo lygio KFAR stebėtojų užtikrinti, kad visi Jūsų subjektų grupės FAR ir IV konsolidavimo lygio KFAR iki š. m. balandžio 30 d. būtų apsaugoti. Vėliau visi neapsaugoti paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, Finansų ministerijos bus centralizuotai apsaugoti nuo redagavimo, o III lygio KFAR stebėtojams bus atimta teisė panaikinti paketų apsaugą. Tolimesnius veiksmus, susijusius su paketų apsauga, galės atlikti II lygio KFAR stebėtojai.

Jei ne visi subjektų grupės FAR yra patvirtinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 2.10 punktu viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už KFAR parengimą, rengdamas atitinkamo konsolidavimo lygio KFAR, turi teisę, suderinęs su Finansų ministerija, neįtraukti į šiuos rinkinius viešojo sektoriaus subjekto pateiktos informacijos KFAR parengti, kuri neatitinka pagal minėtojo nutarimo 2.8 punktą finansų ministro nustatytos informacijos turinio.

2014-04-23

Primename, kad konsoliduojantys subjektai privalo pateikti duomenis į VSAKIS apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus (forma D-P00-1-KK "Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje"), taip pat patikrinti, ar visi grupės subjektai yra pateikę, ir ar teisingai pateikę (kableliai nededami, blogas pvz. 2,600, arba vietoje skaičiaus neturi būti nurodomi metai) informaciją apie vidutinį darbuotojų skaičių (forma D-P00-A-ZF „Bendroji informacija“).

2014-04-02

Informuojame, kad dėl sistemos pertvarkymo darbų VSAKIS naudotojams bus neprieinama nuo šio penktadienio (2014-04-04), 11.30 val. iki pirmadienio (2014-04-07) 11.30 val. Dėl šios priežasties IV konsolidavimo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo terminas pratęsiamas iki balandžio 8 d., o tvirtinimo terminas - iki balandžio 10 d.

2014-04-02

Informuojame, kad nuo 2014 m. balandžio 2 d. iki balandžio 15 d. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ atidaromas pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartų duomenų pateikimo periodas už š. m. kovo mėn. Taip pat nurodytu periodu galite koreguoti pateiktus duomenis už š. m. sausio ir vasario mėn., o nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki gegužės 15 d. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ bus galima koreguoti duomenis už visus tris š. m. mėnesius – sausį, vasarį ir kovą.

Primename, kad nurodytais terminais duomenis teikti ir koreguoti turi centrinės valdžios sektoriaus subjektai ir išteklių bei socialinės apsaugos fondai.

Taip pat informuojame, kad nuo 2014 m. balandžio 2 d. iki gegužės 15 d. VSAKIS modulyje „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ atidaromas pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartų duomenų pateikimo periodas už š. m. I ketvirtį. Iki nurodytos datos duomenų pateikimo formas privalo užpildyti ir pateikti vietos valdžios sektoriaus subjektai.

Iškilus klausimams, prašome rašyti el. pašto adresu ESTD85.metodika@finmin.lt arba skambinti tel. (8 5) 2390 198, kreiptis į vyr. specialistę L. Raibienę.

2014-03-28

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 27 d. visų viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija darbo dienomis litais (LTL) vykdoma tris kartus per parą (nuo 10 val., nuo 12 val. ir nuo 20 val.), konsolidacija tūkstančiais litų (LTL-T) vykdoma vieną kartą per parą (nuo 20 val.). Duomenų atsinaujinimo trukmė - nuo 30 min. iki 1 val.

2014-03-28

Papildomai informuojame, kad Finansų ministerija siuntė 2014 m. kovo 14 d. raštus dėl numatytų tikslinių konsultacijų, mokymų laikotarpyje nuo 2014-03-27 iki 2014-05-16 (Nr. (27.32-01)-6K-1402325; Nr. (27.32-01)-6K-1402327; Nr. (27.32-01)-6K-1402328). Negavusius nurodytų raštų subjektus, atsakingus už KFAR parengimą VSAKIS, prašome kreiptis į Turto valdymo departamento Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vyr. specialistę Laimutę Raibienę tel. (8 5)2390 198.
Taip pat primename, kad tikslinių konsultacijų dalyviai privalo pateikti metodinius KFAR parengimo klausimus, kuriuos prieš 2 d. d. iki numatytos konsultacijos datos turi atsiųsti Turto valdymo departamento Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vyr. specialistei Laimutei Raibienei el. paštu L.Raibiene@finmin.lt.

2014-03-27

Informuojame, kad pagal Lietuvos finansų ministerijos 2014-03-21 parengtą raštą Nr. (6.3-01)-6K-1402474 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų pateikimo finansinėse ataskaitose“ biudžetinės įstaigos, kuriuose dirba valstybės tarnautojai ir teisėjai, apskaičiuotų apytikslių darbo užmokesčio kompensacijos sumų neturėtų registruoti balansinėse sąskaitose, šios sumos kaip neapibrėžtieji įsipareigojimai turėtų būti pateikti 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 18-ojo VSAFAS 5 punkto reikalavimus. Vadovaujantis parengtame rašte išdėstytomis nuostatomis ir konsolidavimo procedūromis konsoliduojančių subjektų prašome užtikrinti, kad grupės 2013 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių duomenys būtų parengti teisingai.

Daugiau informacijos rasite Viešojo sektoriaus apskaitos metodologinės informacijos duomenų bazėje adresu http://vsamidb.finmin.lt/CAisd/pdmweb.exe prie dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K. nuo 2014-01-01) suvedus dokumento numerį 406301.

Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerija nuo 2014 m. kovo 31 d. iki balandžio 2 d. suteiks galimybę koreguoti III konsolidavimo lygiui priskirtus finansinių ataskaitų rinkinius.

2014-03-26

Papildomai informuojame, kad numatytų tikslinių konsultacijų metu (2014-03-14 raštai  Nr. (27.32-01)6K-1402325 ir Nr. (27.32-01)6K-1402327) bus atsakoma į konsultacijų dalyvių pateiktus klausimus, todėl konsultacijų dalyviai privalo pateikti metodinius KFAR parengimo klausimus, kuriuos prieš 2 d. d. iki numatytos konsultacijos datos turi atsiųsti Turto valdymo departamento Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vyr. specialistei Laimutei Raibienei el. paštu L.Raibiene@finmin.lt.

2014-03-25

Vadovaujantis 2013 m. konsolidavimo kalendoriumi, š. m. kovo 24 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai. Prašome subjektų, atsakingų už atitinkamų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, susipažinti su Finansų ministerijos raštu

2014-03-24

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų duomenų paketų konsolidacija laikinai nebus vykdoma. Informacija apie konsolidacijos proceso veikimo atnaujinimą bus paskelbta artimiausiu metu.

2014-03-19

Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 18 d. 13 val. tarpusavio operacijų derinimo sritis uždaryta. Todėl nuo 2014 m. kovo 19 d. blokuojančios kontrolės, susijusios su tarpusavio operacijų derinimu (kodas - ELI), kurių ištaisyti nebėra galimybių, bus padarytos įspėjančiomis. Visas kitas klaidas, kurios nesusijusios su tarpusavio operacijų derinimu, privalote ištaisyti ir patvirtinti duomenų paketą.

Primename, kad pateikti („publikuoti“) duomenų įvedimo paketą FAR pildytojai privalo iki 2014 m. kovo 19 d., o FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) - iki  2014 m. kovo 20 d.  KFAR stebėtojai vėliausiai iki 2014 m. kovo 21 d. 11.30 val. turi užblokuoti („apsaugoti“) visus savo grupės FAR duomenų įvedimo paketus. Vėliau visi duomenų įvedimo paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, Finansų ministerijos bus centralizuotai užblokuoti („apsaugoti“) nuo koregavimo. Tolimesnis viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos koregavimas bus galimas tik su viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, leidimu.

Nustatytu terminu nepateikus duomenų, Jūsų subjekto finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenys nebus įtraukti į 2013 m. konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

2014-03-18

Informuojame, kad pasibaigus Tarpusavio operacijų derinimo terminui nuo 2014 m. kovo 18 d. 11.30 val.  viešojo sektoriaus subjektai nebegalės teikti tarpusavio operacijų duomenų į Tarpusavio operacijų derinimo sritį.

Jei paketo dar nepatvirtinote, prašome iki 2014 m. kovo 18 d. 15 val. Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje patikrinti paketų korektiškumą (vykdyti kontroles) ir išsaugoti paketus,  nes Finansų ministerija analizuos pateiktus duomenis.

2014-03-13

Atsižvelgiant į tai, kad subjektai padarė nemažai klaidų VSAKIS derindami tarpusavio operacijas, subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS Tarpusavio operacijų derinimo srityje galės taisyti nuo 2014 m. kovo 17 d. (sistemos darbo laiku: 7.30-11.30 val. ir 13-20 val.) iki kovo 18 d. 11.30 val. Prašome, iki tarpusavio operacijų derinimo srities atidarymo, pasiruošti duomenis operacijų koregavimui. Tarpusavio operacijų derinimo informacija nurodytomis dienomis bus centralizuotai perkeliama („eksportuojama“) į VSAKIS Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį 11.30-13 val. ir po 20 val.

Atkreipiame dėmesį, kad VSS mokesčių informaciją derinimui su MVAL3 turi pateikti pagal savo apskaitos duomenis. Suderinti likučius (gautinas/mokėtinas sumas) VSS gali užsisakę suderinimo aktą per VMI prie FM portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI ar užsisakę suderinimo aktą paštu (būtina pateikti prašymą). Dėl likučių suderinimo galima kreiptis į VMI prie FM prievolių apskaitos padalinio specialistą, tvarkantį VSS subjekto apskaitą.

Nesuderintos operacijos su MVAL3 VSAKIS gali atsirasti, jeigu VSS pavėluotai pateikė deklaraciją arba 2014 m. patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesiderintos operacijos E17 grupėje "Pajamos/sąnaudos", kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz. aplinkos teršimo, nekilnojamo turto mokestis).

Nuo 2014 m. kovo 18 d. 11.30 val. tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir subjektai, laiku nespėsiantys pataisyti 2013 m. duomenų (kurių paketuose liks su tarpusavio operacijomis susijusių blokuojančių kontrolių ELI, TSK), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo duomenų paketų.

Taip pat iki 2014 m. kovo 19 d. pratęsiamas ir Finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimas, todėl FAR pildytojai iki šios datos turi pataisyti ir visas kitas, nesusijusias su klaidingai derinimui pateikta informacija, klaidas bei pateikti („publikuoti“) duomenų įvedimo paketą. FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) duomenų įvedimo paketą privalo iki  2014 m. kovo 20 d. Atkreipiame dėmesį, kad neištaisius blokuojančių klaidų, FAR pildytojai negalės „publikuoti“, o FAR tvirtintojai – „integruoti“ duomenų įvedimo paketų.

Nuo 2014 m. kovo 21 d. visi duomenų paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, bus centralizuotai užblokuoti („apsaugoti“) nuo koregavimo.

2014-03-12

Informuojame, kad pasibaigus Tarpusavio operacijų derinimo terminui nuo 2014 m. kovo 12 d. viešojo sektoriaus subjektai nebegali teikti tarpusavio operacijų duomenų į Tarpusavio operacijų derinimo sritį.

Jei paketo dar nepatvirtinote, prašome iki 2014 m. kovo 13 d. 9 val. Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje patikrinti paketų korektiškumą (vykdyti kontroles) ir išsaugoti paketus,  nes Finansų ministerija analizuos pateiktus duomenis.

Artimiausiu metu taip pat informuosime, kokių veiksmų subjektas turi imtis, kai negali patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenų dėl blokuojančių klaidų, susijusių su tarpusavio operacijų derinimu (kodas - ELI).  Iki to laiko prašome taisyti kitas klaidas.

2014-03-05

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 5 d. iki š. m. kovo 10 d. Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2013.12) pateikta informacija į VSAKIS Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį bus perkeliama du kartus per dieną, t. y. 11.30 - 13 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

2014-03-04

Informuojame, kad mokesčių informacija, kuri buvo nederinama ir teikiama eliminavimui E37 grupės formose, perkelta prie derinamų tarpusavio sandorių operacijų, t. y. panaikintos E37 grupės formos ir sukurtos naujos sąskaitos pateikti mokesčių informacijai tarpusavio operacijų derinimo grupėse. Daugiau informacijos rasite čia.

2014-02-28

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, VSAKIS metiniame laikotarpyje (2013.12) teikti ir derinti galės iki š. m. kovo 10 d.

Taip pat informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 1-2 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30-20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 219 4440.

2014-02-14

Paskelbtas finansų ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtinti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimai.

2014-02-13

Atnaujintos VSAKIS naudotojų instrukcijos „Atsakingų asmenų administravimas“, „Konsolidavimo stebėsena“, „Žurnalo įrašai“ ir „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“. Taip pat atnaujintas dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) sąrašas dėl informacijos pateikimo į VSAKIS ir konsolidavimo, teikiant 2013 ir vėlesnių metų duomenis.

2014-02-11

Informuojame, kad nuo 2014 m. vasario 11 d. pradeda veikti VSAKIS modulis „ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“. Prisijungimo informacija atsakingiems už duomenų pateikimą asmenims bus išsiųsta atskiru elektroniniu pranešimu. Atsakingų asmenų, kurie jau yra VSAKIS naudotojai, prisijungimo informacija liks ta pati. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2014-02-03

Informuojame, kad atnaujinti viešojo sektoriaus subjektų sąrašai.

Sąrašai pasipildė šiais naujais subjektais, su kuriais tarpusavio operacijų informaciją (tarp jų, pradinių likučių informaciją) reikia derinti metiniame laikotarpyje (2013.12):

 • Vilniaus miesto apylinkės teismas (kodas 302942160);
 • Kauno apylinkės teismas (kodas 302942349);
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla (kodas 303013949).

Taip pat informuojame, kad pagal gautą papildomą informaciją 2013 m. likviduotos nebuvo šios įstaigos:

 • Viešoji įstaiga Kauno šv. Mato vidurinė mokykla (kodas 190135251);
 • Viešoji įstaiga Kauno "Ąžuolo" katalikiška vidurinė mokykla (kodas 190140056).

Taip pat reorganizuotos 2013 m. gruodžio 31 d. buvo šios įstaigos:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mokymo centras (191780365);
 • Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (225453640);
 • Kauno rajono turizmo informacijos centras (301995530).

Dėl anksčiau nurodytų priežaščių tarpusavio operacijų informaciją su nurodytomis įstaigomis reikia derinti metiniame laikotarpyje (2013.12).

Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti finansų ministro 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1K-019 patvirtinta 2013 m. konsolidavimo schema ir 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-409 patvirtintas 2013 m. konsolidavimo kalendorius.

2014-01-31

Informuojame, kad VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje neatlygintinai perduoto/gauto turto tarpusavio operacijų derinimo grupės (E05-1, E05-2 ir E05-4) išskaidytos į atskirus pogrupius, t. y. turto įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija), nuvertėjimas, tikroji vertė derinami atskirai. Jei buvote pateikę informaciją derinimui grupėse E05-1, E05-2 ir E05-4, šie duomenys automatiniu būdu perkelti į atitinkamus detalesnius pogrupius.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol, teikiant informaciją derinimui apie neatlygintinai perduotą/gautą turtą, informaciją turėtumėte teikti naujuose pogrupiuose, remiantis VSAKIS konfigūravimo dokumento 5 priedo skirtuke „Grupės derinti galutinės 2013“ esančia informacija.

2014-01-30

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-409 patvirtintame konsolidavimo kalendoriuje viešosioms įstaigoms numatytas išankstinis finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas – 2014 m. vasario 14 d. Išankstinis duomenų pateikimo terminas buvo numatytas dėl poreikio apskaičiuoti valdžios sektoriaus pertekliaus/deficito duomenis (vadovaujantis ESS95 metodologija) už  2013 m. anskčiau negu yra numatyta bendrose duomenų parengimo taisyklėse.

Atkreipiame dėmesį, kad šis išankstinių duomenų pateikimas yra reikšmingas, todėl prašome užtikrinti, kad duomenys į VSAKIS būtų pateikti. Į VSAKIS galima pateikti finansinių ataskaitų rinkinio duomenis be eliminavimo informacijos.

Duomenų tikslinimas bei galutinis finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas nesikeičia – 2014 m. kovo 17 d., todėl pateiktus išankstinius duomenis bus galima tikslinti iki numatyto termino. Prašome viešąsias įstaigas kontroliuojančių institucijų užtikrinti, kad reikalingi duomenys būtų pateikti laiku.

2014-01-29

Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais teikiant tarpusavio operacijų informaciją apie mokesčių sumas, partneriu reikia pasirinkti Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondą (MVAL3). Biudžetinė įstaiga Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (188659752) pasirenkama, kai teikiama tarpusavio operacijų informacija apie iš Valstybinės mokesčių inspekcijos išsinuomotą ar jai nuomojamą turtą, Valstybinei mokesčių inspekcijai parduodamą, neatlygintinai gaunamą, perduodamą turtą, kitas teikiamas paslaugas.

Taip pat informuojame, kad dėl didelio paklausimų srauto dėl tarpusavio operacijų derinimo VSAKIS E-19 grupėje „Pinigų srautai“ su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3) reikėtų kreiptis tiesiogiai į Valstybinės mokesčių inspekcijos priskirtus darbuotojus, nurodytus sąraše.

2014-01-28

Informuojame, kad jei VSAKIS Tarpusavio operacijų derinimo srityje lange „Išsami informacija pagal antrines sąskaitas“ nematote sąskaitų FF1020101_F01 (E04-1-200 grupė), FF1020101_F99 (E15-200 grupė) ir FV10082_F99 (E17-200 grupė), reikia ištrinti visą tarpusavio operacijų grupę, kurioje yra sąskaita (ir tuo atveju, jei sumas pateikė tik partneris), ir suvesti derinamus duomenis iš naujo. Detali duomenų trynimo procedūra aprašyta VSAKIS naudotojo instrukcijos „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“ 8.2.3 skyriuje. Iškilus panašiems nesklandumams VSAKIS, prašytume iš pradžių bandyti juos spręsti remiantis Finansų ministerijos interneto svetainėje pateikiama metodine medžiaga, ir tik po to kreiptis nurodytais kontaktais.

2014-01-28

Informuojame, kad 2013 m. likviduotų, reorganizuotų arba viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą praradusių subjektų (išskyrus likviduotus, reorganizuotus arba viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą praradusius 2013 m. gruodžio 31 d. subjektus, kurių teises ir pareigas kiti subjektai perėmė 2014 m.) finansinių ataskaitų duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo tarpiniame periode (2013.01) terminas yra pratęsiamas iki š. m. vasario 3 d. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną pasibaigus VSAKIS darbo laikui (nuo 20 val. iki 7.30 val.).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymų Nr. 1K-152 patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Konsoliduojantis subjektas visais atvejais turi užtikrinti, kad kontroliuojamų VSS duomenys būtų pateikti laiku.

Taip pat primename, kad 2013 m. gruodžio 16 d. buvo išsiųstas Finansų ministerijos pranešimas dėl VSAKIS atliktų pakeitimų, kurie galėjo įtakoti 2013 m. tarpinio periodo paketų duomenis, ir pagal nurodytus pakeitimus prašyta pakoreguoti pateiktą informaciją. Dar kartą prašytume atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame periode (2013.01) viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

2014-01-24

Informuojame, kad laikinai (nuo š. m. sausio 24 d. iki š. m. vasario 7 d.) Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2013.12) pateikta informacija į VSAKIS Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį perkeliama bus vieną kartą per dieną, t. y. po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

2014-01-23

Informuojame, kad VSAKIS interneto svetainėje skiltyje „Naudotojų vadovai“ paskelbta VSAKIS pakeitimų konsultacijų medžiaga. Primename, kad šią medžiagą reikia atsispausdinti ir atsinešti į organizuojamas konsultacijas. Taip pat prašome sekti naujausią informaciją dėl medžiagos atnaujinimo.

2014-01-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-409 „Dėl 2013 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ patvirtintu 2013 m. konsolidavimo kalendoriumi, š. m. sausio 20 d. prasidėjo 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimas VSAKIS Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje. Tarpusavio operacijų derinimo srityje pateikta informacija į VSAKIS Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį bus perkeliama centralizuotai du kartus per dieną: 11.30-13 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

2014-01-08

Primename, kad nuo 2014 m. sausio 6 d. jau galimas finansinės informacijos už 2013 m. teikimas VSAKIS. Siekiant palengvinti ir pagreitinti šį veiksmą, primygtinai rekomenduojame duomenų pateikimui naudoti VSAKIS importo funkcionalumą, t. y. reikiamą informaciją parengti šabloninėje MS Excel rinkmenoje lokaliai (ne VSAKIS) ir šią rinkmeną importuoti į VSAKIS tolimesniems koregavimo ir tvirtinimo veiksmams (detaliau žr.: Dažniausiai užduodami klausimai dėl VSAKIS techninio veikimo, 56-61 klausimai). VSS, kurių finansinė apskaita tvarkoma naudojant informacines sistemas, rekomenduojame naudotis VSAKIS integracijos funkcionalumu (detaliau žr.: VSAKIS duomenų importavimo ir integracijos dokumentas).

2014-01-03

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2014 m. sausio 2 d. raštu dėl informacijos pateikimo 2013 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2014-01-02

Informuojame, kad nuo š. m. sausio 3 d. 11.30 val. iki sausio 4 d. 8 val. bus atliekami VSAKIS atnaujinimo darbai, sistema naudotojams bus neprieinama.

2013-12-31

Paskelbtas finansų ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-409 „Dėl 2013 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2013-12-30

Paskelbtas 2013 m. konsolidavimo schemos projektas, taip pat Viešojo sektoriaus subjektų, 2013 m. dalyvaujančių konsolidavimo procese, sąrašas bei Viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkinių duomenys ir eliminavimo informacija nebuvo įtraukti į 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir kurie privalo pateikti pradinių likučių informaciją ir ją suderinti su kitais viešojo sektoriaus subjektais, sąrašas.

2013-12-23

Paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl 2013 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ projektas.

2013-12-19

Paskelbta aktuali informacija valdžios sektoriaus subjektams, teikiantiems apskaitos duomenis pagal Europos Sąjungos Tarybos Direktyvą Nr. 2011/85/ES.

2013-12-18

Informuojame, kad atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2013 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas.

2013-12-16

Informacija viešojo sektoriaus subjektams, kurie teikia duomenis VSAKIS 2013 m. tarpiniame periode.

2013-11-19

Prašome viešojo sektoriaus subjektų susipažinti su Finansų ministerijos 2013 m. lapkričio 18 d. raštu „Dėl viešojo sektoriaus subjektų padarytų klaidų, teikiant duomenis 2012 metų konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti“.

2013-11-15

Informuojame, kad atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2013 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas.

2013-11-14

Informuojame, kad š. m. lapkričio 18-24 d. bus atliekami VSAKIS profilaktikos darbai, sistema naudotojams bus neprieinama.

2013-10-31

Informuojame, kad š. m. lapkritį bus atliekami VSAKIS profilaktikos darbai. Lapkričio 4-10 d. VSAKIS naudotojams bus neprieinama.

2013-10-22

Primename, kad VSS, atsakingi už savivaldybių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 85-3381; 2011, Nr. 15-668) 2.1.3.1–2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2013 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos. Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu vsakis.metodika@finmin.lt MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją, galite rasti čia.

2013-10-10

Paskelbti atnaujinti VSAKIS integracijos dokumentai.

2013-10-03

Paskelbtas Finansų ministerijos pirmą kartą parengtas nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.

 

Informacijos archyvasAtnaujinimo data: 2015-04-10 13:17

Į viršų
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 27899967

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt