Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugpjūčio 2 d. 19:18

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS)

Spausdinti

Informacijos archyvas

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)
Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-083

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) yra centralizuota konsolidavimo informacinė sistema, skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.  


Naujausia informacija

2015-04-10

Finansų ministerijos 2015 m. balandžio 3 d. raštas Nr. (27.32-01)-6K-1502815 „Dėl konsolidavimo darbų“.

2015-04-01

Vadovaujantis 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ žemiau nurodytais punktais prašome visų viešojo sektoriaus subjektų, pagal 1-ąjį VSAFAS teikiančių metinių finansinių ataskaitų rinkinius už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui, nedelsiant papildomai pateikti prašomą informaciją, t.y. pateikti atspausdintą ir pasirašytą savo paketo kontrolių sąrašą. Pakeisti, papildyti punktai:

„1.3.7. Papildau 321 punktu:

„321. Žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas privalo peržiūrėti paketo kontrolių sąrašą, nustatyti likusių kontrolių susidarymo priežastis. Prieš pateikdamas tvirtintojui patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS, privalo atspausdinti paketo kontrolių sąrašą ir pateikti pasirašyti viešojo sektoriaus subjekto vadovui. Klaidos, kurių kontrolės būsena yra įspėjimas, turėtų būti paaiškintos, nurodant jų susidarymo priežastis.“.

1.3.9. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojas peržiūri viešojo sektoriaus subjekto vadovo pasirašytą kontrolių sąrašą ir pateiktus paaiškinimus, jei yra reikšmingų klaidų, grąžina finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjektui arba registruoja reikiamą konsolidavimo įrašą.“.“.

2015-03-31

Informuojame, kad laikinai vykdant konsolidaciją VSAKIS gali atsirasti trikdžių, t. y. duomenų atsinaujinimo laikas gali būti ilgesnis nei nustatyta. Problemą numatoma išspręsti artimiausiu metu.

2015-03-30

Informuojame, kad jau vykdoma visų konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija VSAKIS. Konsolidacija vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-27

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 28 - 29 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui yra uždaryta.

2015-03-24

Informuojame, kad kovo 24 d., t. y. šiandien, prasideda IV konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas („publikuotas“) iki š. m. balandžio 7 d., o patvirtintas („integruotas“) – iki š. m. balandžio 9 d.

Šiuo metu visi IV konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų paketai yra apsaugoti. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“). Jei rankinis duomenų koregavimas negalimas dėl esminės informacijos trūkumo, KFAR stebėtojas atšaukia konkretaus subjekto pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informacijos apsaugojimą. Atšaukus apsaugojimą finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir eliminavimo informacija yra koreguojami.

Nuo š. m. kovo 24 d., prasidėjus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo darbams, V lygio viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-20

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 21 - 22 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui bus uždaryta.

2015-03-19

Informuojame, kad sistemos veikimas atnaujintas. Prašome visų viešojo sektoriaus subjektų iš naujo atlikti šiuos būtinus veiksmus: 1) išsaugoti paketą; 2) įvykdyti paketo kontroles; 3) ištaisyti blokuojančias kontroles; 4) publikuoti ir integruoti paketą. Paketų apsauga panaikinta tikslingai. Jei viešojo sektoriaus subjektai pakeitimų pagal š. m. kovo 17 d. Finansų ministerijos pranešimą neatliko, naujų kontrolių atsirasti neturėtų.

Dėl š. m. kovo 17 - 18 d. sistemos veikimo sutrikimų viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS taisyti galės iki š. m. kovo 20 d., finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją – iki š. m. kovo 23 d.

2015-03-18

Informuojame, kad dėl būtinų sisteminių veiksmų, susijusių su paskutiniais VSAKIS įvedimo formų pakeitimais, sistema laikinai neveikia. Sistemos darbas bus atnaujintas ne anksčiau nei kovo 19 d. Nustatytas terminas, iki kurio turėjo būti sudaryta galimybė dirbti VSAKIS, bus atitinkamai nukeltas.

2015-03-17

Informuojame, kad dėl interneto ryšio sutrikimo Finansų ministerijoje VSAKIS laikinai neveikia.

2015-03-17

Informuojame, kad VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. paketus. Atsižvelgiant į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo paketų duomenis ir juos patvirtinti (“publikuoti” bei “integruoti”) iki š. m. kovo 20 d. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Atlikti pakeitimai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įvedimo formose (D-P10-2-ZF, D-P13-2-ZF, D-P13-3-ZF, D-P15-2-ZF) ir eliminavimo informacijos įvedimo formose (D-E39-A-ZF, D-E40-H-ZF, D-E56-A-ZF, D-E57-A-ZF, D-E59-B-ZF, D-E57-B-ZF). Detalų pakeitimo aprašymą galite rasti čia (spausti nuorodą).

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

2015-03-16

Atsižvelgiant į tai, kad subjektai padarė nemažai klaidų derindami tarpusavio operacijas, viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS galės taisyti nuo š. m. kovo 17 d. iki š. m. kovo 19 d. Prašome iki tarpusavio operacijų derinimo srities atidarymo paruošti duomenis operacijų koregavimui. Tarpusavio operacijų derinimo informacija nurodytomis dienomis bus centralizuotai perkeliama („eksportuojama“) į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį 11.30-13 val. ir po 20 val.

Nuo š. m. kovo 19 d. tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždarytas ir subjektai, laiku nespėsiantys pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks su tarpusavio operacijomis susijusių blokuojančių kontrolių ELI, TSK), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo duomenų paketų.

Taip pat iki š. m. kovo 20 d. viešojo sektoriaus subjektai galės taisyti finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją, todėl FAR pildytojai iki šios datos turi pataisyti ir visas kitas, nesusijusias su klaidingai derinimui pateikta informacija, klaidas bei pateikti („publikuoti“) ir patvirtinti („integruoti“) duomenų įvedimo paketą. Atkreipiame dėmesį, kad neištaisius blokuojančių klaidų, FAR pildytojai negalės „publikuoti“, o FAR tvirtintojai – „integruoti“ duomenų įvedimo paketų.

Nuo š. m. kovo 20 d. visi duomenų paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, bus centralizuotai užblokuoti („apsaugoti“) nuo koregavimo.

2015-03-13

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 14 - 15 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7:00 - 11:30 ir 13:00 - 20:00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo modulis pasibaigus terminui yra uždarytas.

2015-03-12

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-102 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimai.

2015-03-10

Informuojame, kad š. m. kovo 11 d. bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-06

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 7 - 8 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-04

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateiktus duomenis dar galės taisyti nuo š. m. kovo 5 d. iki š. m. kovo 12 d. Po nurodytos datos tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos išsamumo.

Primename, kad FAR pildytojai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos įvedimo paketus turi pataisyti ir pateikti („publikuoti“) iki š. m. kovo 12 d., o FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) - iki  š. m. kovo 16 d.

Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduojantys subjektai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad jų kontroliuojami subjektai nustatytu laiku pataisytų tarpusavio operacijų informaciją, patikrintų savo teikiamų duomenų paketų korektiškumą bei, esant poreikiui, atliktų reikalingus pateiktos informacijos koregavimus.

2015-02-25

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 28 - kovo 1 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-02-24

Informuojame, kad patikslintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas. Į sąrašą nebuvo įtrauktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žinybinis archyvas (JAR kodas - 191756065). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kai kurie reorganizuoti ar likviduoti subjektai duomenis teikia metiniame laikotarpyje (2014.12):

 • Elektrėnų vaikų dienos centras (JAR kodas - 181394931);
 • Lietuvos geologijos muziejus (JAR kodas - 188207163);
 • Lietuvos žemės ūkio biblioteka (JAR kodas - 190820223).

2015-02-23

Informuojame, kad Tarpusavio operacijų derinimo modulio veikimas atnaujintas. Visos VSS suderintos tarpusavio operacijos VSAKIS turėtų būti matomos, išskyrus duomenis, kurie buvo keisti šiandien nuo 7 iki 10 val. ryto. Šie duomenys dėl techninių kliūčių nebuvo išsaugoti. Prašytume patikrinti suvestus duomenis ir, esant poreikiui, juos pakoreguoti.

2015-02-23

Informuojame, kad laikinai dėl techninių kliūčių neveikia Tarpusavio operacijų derinimo modulis. Visa informacija, susijusi su tarpusavio operacijų derinimu, bus pateikta atskiru pranešimu.

2015-02-18

Informuojame, kad rengiantis finansinių ataskaitų pateikimui už 2014 m., VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. tarpinio periodo paketų duomenis. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo duomenų informaciją ir iki 2015 m. vasario 20 d. integruoti duomenų paketus. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Pakeitimai:

 • Tarpusavio operacijų derinimo grupė E07 išskaidyta į E07-1 ir E07-2 ir sukurta nauja konsolidavimo taisyklė ELIM-070 “ Vertybinių popierių, laikomų parduoti, pardavimas ir įsigijimas“.
 • Duomenų įvedimo formų D-P27-1-ZF, D-P27-2-ZF, D-P27-3-ZF eilutėse V.1 ir V.2 4 st. panaikintas praėjusio laikotarpio duomenų vedimas, panaikintos FAR-126, FAR-127, FAR-128 kontrolės, sąskaitoms FA1212151 ir FA1212152 nuimti D22,D23, D24 srautai.
 • Pagal 26 VSAFAS 4 priedą sukurtos naujos įvedimo formos: D-P10-3-IF ir D-P10-B-PL, sukurtos naujos kontrolės FAR-161 ir FAR-162, sukurtos naujos sąskaitos FA137, FA1371, FA13711, FA13712, FA1372, įterpti nauji srautai F68,F69, F71,F72 bei sukurta nauja analizė – PGS.
 • Kontrolė ETO-025 papildyta gautų išankstinių apmokėjimų sąskaitomis FF102011221,FF102011222, FF102011223 ir formomis D-E11-A-ZF, D-E11-H-ZF, D-E11-F-ZF.
 • Sukurta nauja atsargų pardavimo kontrolė ETO-035, todėl VSS, užpildęs eliminavimo formą D-E06-I-ZF "Atsargų pardavimo eliminavimo informacija", turi užpildyti ir formą D-E06-L-ZF "Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija".
 • Pakeista kontrolės ELI-492 sąlyga: „Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil. 7 st. nurodytoms sumoms.“
 • Panaikintos sąskaitos TS1005, TS10051, TS10052, TS1004, TS10041, TS10042, TS10043, TS1006, TS10061 ir TS10062, TS10121, TS10122 ir kontrolės TSK-418, TSK-419, TSK-420, TSK-421, TSK-422, TSK-423, TSK-424, TSK-425.
 • Ištaisytas sumavimas F-P13-1-KK ataskaitoje 5 st. 2 ir 3 eilutėse ir 10 st. 2 ir 3 eil.
 • Ataskaitinio laikotarpio D-P22-A-ZF formoje duomenys į 4, 6 ir 8 stulpelius bus automatiškai perkeliami iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų.
 • Ištaisytas parduoto IMT kitam VSS pelno arba nuostolio apskaičiuotas eliminavimas formoje                 D-E06-K-ZF. Buvo atlikti pakeitimai, pakeičiant formulę. Apskaičiuojant sąskaitos FF100401 srautą X02, bus imamos FF100402, FF100403, FF100404 sąskaitų reikšmės.
 • F-P02-1-KK ir F-P02-2-KK ataskaitose ištaisytas nekorektiškas sumavimas - 1.13 "Kitų paslaugų" eilutėje.

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje (2014.01) viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2014 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose Finansų ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/techinfo.

2015-02-17

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. vasario 13 d. raštu dėl VSS padarytų klaidų, teikiant duomenis 2013 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-02-11

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (MVAL3) derinančiųjų kontaktai VSAKIS tarpusavio operacijų grupėje E19 „Pinigų srautai“. Prašome kreiptis dėl E19 grupės reikalingos informacijos į nurodytus asmenis.

2015-01-30

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta LR finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-044 patvirtinta 2014 m. konsolidavimo schema.

2015-01-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ patvirtintu 2014 metų konsolidavimo kalendoriumi, š. m. sausio 19 d. prasidėjo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimas VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje.

VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateikta informacija perkeliama centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

Atkreipiame dėmesį, kad atvejais, kai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje panaikintos tarpusavio operacijų grupės po duomenų perkėlimo VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje nepasinaikina, apie tai reikia informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt, nurodant VSS juridinių asmenų registro kodą.

2015-01-16

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. sausio 16 d. raštu dėl informacijos pateikimo 2014 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-01-02

Paskelbtas finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-504 „Dėl 2014 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2014-12-02

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas 2014 m. konsolidavimo schemos projektas, kuriame nurodyti VSS, teikiantys informaciją 2014 m. KFAR parengti. Vadovaudamasi konsoliduojančių VSS pateikta informacija, Finansų ministerija taip pat parengė VSS sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie VSS, su kuriais informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį (2014 m.) vykusias tarpusavio operacijas turi suderinti ir pateikti į VSAKIS visi VSS, ir VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į 2013 m. KFAR, ir su kuriais privaloma suderinti pradinių likučių informaciją, sąrašą. Radus netikslumų, prašome iki 2014 m. gruodžio 23 d. apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt.

2014-11-07

Lietuvos Respublikos finansų ministerija informuoja, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2014 m. lapkričio 10–21 d. per VMI prie FM elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) pateiks 2014-09-30 dienos Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktus su viešojo sektoriaus subjektais. Mokestinių prievolių likučių derinimą su viešojo sektoriaus subjektais planuojama atlikti per Mano VMI 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn.

Primename, kad Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktai pateikiami, remiantis VMI prie FM turimais duomenimis: mokesčių mokėtojų pateiktomis deklaracijomis ir sumokėtomis įmokomis. Tuo atveju, kai pateiktos neteisingos deklaracijos arba jos nepateiktos, prašome pateikti pirmines arba patikslintas deklaracijas. Deklaracijos gali būti teikiamos už laikotarpius nuo 2009 m.

Apie nustatytus ankstesnių laikotarpių neatitikimus prašome informuoti VMI prie FM raštu per Mano VMI ir nurodyti nesutapimo priežastį ir sumą.

Visais iškilusiais klausimais dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį VMI prie FM specialistą arba Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Mokestinių prievolių likučių derinimas vykdomas vadovaujantis:

- Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 3, 4 ir 60 punktais;

- Mokestinių prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VA-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu.

2014-11-04

Informuojame, kad nuo š. m. lapkričio 4 d. iki š. m. gruodžio 9 d. dėl atliekamų VSAKIS atnaujinimo darbų Tarpusavio operacijų derinimo modulis bus neprieinamas (visa sistema neveiks nuo š. m. lapkričio 14 d. iki š. m. gruodžio 9 d.).

2014-11-03

Primename, kad VSS, atsakingi už savivaldybių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ 2.1.3.1–2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2014 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos.  Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu vsakis.metodika@finmin.lt MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją, galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerijos 2014 m. spalio 28 d. rašte Nr. (27.32-01)-6K-1408436 vietoje nurodytų 2013 m. turėtų būti įrašyta 2014 m. 

 

Informacijos archyvasAtnaujinimo data: 2015-06-25 10:33

Į viršų
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28564036

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt